Kongres Miłosierdzia w Atoku 14 – 17 listopada 2013 r.

Aktualności  / Kongres Miłosierdzia w Atoku (2013)

2013

To już trzeci z kolei Kongres Miłosierdzia Bożego, który został zorganizowany w Sanktuarium w Atoku. Pierwszy Kongres, pod patronatem Biskupa Jana Ozgi odbył się w 2009 roku. Głównym jego celem było ukazanie posłania Miłosierdzia Bożego w Biblii, w  Tradycji Kościoła, w Liturgii i  w nauczaniu Kościoła, oraz w  objawieniach zawartych w Dzienniczku Św. Siostry Faustyny. . Była też próba ukazania inkulturacji posłania Miłosierdzia Bożego w  tradycji afrykańskiej. Na tamtym Kongresie przyjechało 80 delegatów, zaś konferencje wygłosiło 7 prelegentów, wśród których był Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC z konferencją o  błogosławionym Michale Sopoćko. Dokumentacja z  tego Kongresu ukazała się w wydanej 2 lata później książce przez Sanktuarium.

Drugi Kongres w 2012 roku obejmował organizację Stowarzyszenia Faustyny w Kamerunie. Było na nim 160 delegatów, obradowano nad strukturami Stowarzyszenia a w konferencjach była pogłębiana duchowość miłosierdzia, zwłaszcza u  Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Na Tym Kongresie uczestniczyli dwaj biskupi, kilkunastu księży.

Trzeci Kongres w listopadzie w 2013 roku nawoływał doi konieczności otwarcia się na Miłosierdzie Boże, aby je przyjąć i przekazywać je innym.”Wezwani do przyjęcia i dzielenia się miłosierdziem” Siedmiu prelegentów omawiało duchowość miłosierdzia w różnych aspektach. Świeccy profesorowie Jean Paul Messina, oraz DominikYam Ntimbo ukazali jak na przestrzeni wieków miłosierdzie było źródłem wielkich przemian i rozwoju. Prof. Anoine Babe SJ oraz ks. Jean Claude Mbele ukazali miłosierdzie Boże w rodzinie i Kościele, zwłaszcza w jaki sposób rodzina afrykańska i Kościół żyją miłosierdziem. Dwie siostry z Krakowa z Łagiewnik; Siostra Alicja Zelmańska Swiatowy Perezydent Stowarzyszenia Faustynum, oraz siostra Salvatricze Musiał, wygłosiły konfrencję o duchowości Świętej Siostry Faustyny, wydobywając z niej aspekty łączenia się Jezusem w sercu, aby żyć jego obecnością i czerpiąc z Niego miłosierdzie. Na Kongresie byli też świadkowie miłosierdzia rodzina Bernardine i Bernardin z Rwandy. Ksiądz Mirek Bujak, Vikariusz Biskupi do spraw Duszpasterstwa w naszej diecezji ukazywał potrzebę głoszenia i bycia świadkiem miłosierdzia wynikające z  wezwania do Nowej Ewangelizacji. Przez 4 dni grupa 120 delegatów z  9 diecezji aktywnie uczestniczyła w licznych celebracjach, konferencjach, dyskusjach, co tworzyło rodzinną atmosferę. Był też czas na adorację i spowiedź. Nowością na tym Kongresie były opracowane dwie książeczki. Modlitewnik zawierający Liturgię Godzin o Miłosierdziu (po raz pierwszy zaproponowany do odmawiania w  formie Brewiarza, oraz śpiewnik zawierający 20 pieśni o  miłosierdziu zaczerpniętych z Biblii, Dzienniczka, do których melodie opracował nasz animator Landry Miasse. Ksiądz Biskup Jan Ozga zaincjował Kongres ukazując Krzyż jako najbardziej wymowną formę objawienia Miłosierdzia Bożego. Końcowe przesłanie Kongresu uroczyście wygłoszone w Niedzielę na Mszy Św. zawierało ukazanie Miłosiernego Boga, który posyła na świat swojego Umiłowanego Syna, aby zbawić świat przez miłość ukazaną do końca na krzyżu. Krzyż ukazuje nam także przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła. Jest dla nas znakiem zbawienia i obrony, w nim ukazane jest odkupienie za grzechy . Miłosierdzie otrzymane od Boga powinno się manifestować w życiu najbardziej w  podejmowanych uczynkach miłosierdzia. Objawia się ono przez współczucie i zaangażowanie aktywne w miłość i pomoc braciom w  potrzebie, a najbardziej w udzielonym im przebaczeniu. Każdy apostoł Miłosierdzia, zjednoczony z Chrystusem powinien być przekazicielem tej bożej miłości innym, a kiedy jest zjednoczony w cierpieniach Chrystusa staje się męczennikiem miłosierdzia i ukazuje swoim życiem świadectwo pełne pasji skierowanej do ubogich i do grzeszników, aby im objawić Boże Miłosierdzie.

Na Kongresie często zamiast pozdrowień używane były wezwania, na które uczestnicy odpowiadali: „Misericordias Domini – In aeternum cantabo” :”Jezu – Ufam Tobie”

Chór Miłosierdzia przy Sanktuarium został ubogacony i wspomagany przez grupę młodzieży z Yaounde, pod kierunkiem Marka Aurela, która przywiozła na tę okazję swoje instrumenty muzyczne. Był też zorganizowany Koncert pieśni o miłosierdziu. Podobała się wiele najbardziej pieśń o Świętej siostrze Faustynie w której rytmiczny referent „ Bóg przemówił do nas przez Świętą Siostrę Faustynę” zapraszał do tańca i wyrażenia wielkiej radości za miłosierdzie.

Franciszek Filipiec MIC